Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerlingen.

Handige links:

Vergaderdata ouderraad 2016-2017
Voorlopige ledenlijst ouderraad schooljaar 2017-2018
Vergaderstukken (agenda, besluitenlijsten etc.)

Wat doet de ouderraad?

  • De ouderraad staat achter de missie van de school: "Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor iedereen op maat";
  • Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiele, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor school, leerlingen en hun ouders/verzorgers. Ze heeft een ondersteunende en adviserende rol bij het instandhouden van die persoonlijke school;
  • Acht keer per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een directielid. Tevens participeren wij in de medezeggenschapsraad en vindt overleg plaats met de leerlingenraad;
  • We nodigen sprekers (intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten zoals, het pedagogisch plan en veiligheid;
  • De ouderraad is actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school en boekenfonds.

Heeft u vragen of interesse om een vergadering bij te wonen, stuur een mail t.a.v. mevr. Versleijen en/of de heer Schriever naar: ouderraad@dendron.nl

https://www.facebook.com/OuderraadDendronCollege