De gezonde en veilige school

Het Dendron College doet mee aan het convenant “Gezonde school”. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de GGD in Venlo en andere hulpverlenende instanties.

Wij willen leerlingen goed voorlichten op het gebied van gezondheid (voeding, bewegen, genotmiddelen) en welzijn (pesten, andere geaardheid, sociale media). Ook de ouders worden hierbij betrokken.

Inmiddels heeft het Dendron College twee certificaten m.b.t. de GEZONDE SCHOOL:

  • ROKEN, ALCOHOL-EN DRUGSPREVENTIE
  • BEWEGEN EN SPORT

Ook zijn we trots op de toegekende ZILVEREN SCHAAL GEZONDE SCHOOLKANTINE

Samenwerking met de omgeving
Op school is ook het convenant “veilige school” van kracht, waarin naast het voortgezet onderwijs o.a. de gemeente Horst aan de Maas, politie Noord-Limburg en Halt participeren. Met dit convenant geeft de school aan verantwoordelijk te willen zijn voor de veiligheid van alle medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school.

Om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd te bevorderen heeft het Dendron College met de gemeente Horst aan de Maas een convenant “verkeerseducatie” afgesloten. Hierin participeert ook het ROVL. Regelmatig is er overleg met de VO-scholen in Noord Limburg. 
Verder participeert  het Dendron College ook in het lokale initiatief “de gezondste regio 2025” met partners op velerlei gebied: ondernemers, gemeente, verenigingen, instellingen en onderwijs.

Aanpak
Uitgangspunt voor een gezonde en veilige school is: voorkomen is beter dan genezen. Onze aanpak bestaat uit preventieve lessen voor de leerlingen (bijv. preventielessen), informatie voor de ouders (o.a. de jaarlijkse thema-avond) en materiële maatregelen (bijv. de schoolzone vóór de school).

Twee belangrijke protocollen in dit verband zijn het anti-pestprotocol en het protocol genotsmiddelen:

Download hier de laatste versie van het pestprotocol
Download hier de laatste versie van het protocol genotmiddelen

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de coördinator veiligheid en welzijn:
de heer L. van Rengs (
l.vanrengs@dendron.nl)