Ondersteuning

Passend Onderwijs op onze school betekent dat er passend onderwijs wordt geboden aan reguliere leerlingen én leerlingen met een lichte specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuningsbehoefte kan op leergebied en/of sociaal-emotioneel vlak zijn. 

Voor deze laatste groep leerlingen zijn er leerlingbegeleiders, die ondersteuning bieden, en dat kan zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden. Ook behoort een rustige leerplek tot de mogelijkheden. 

Het Dendron College heeft in haar schoolondersteuningsprofiel beschreven wat er als basis aan ondersteuning wordt geboden, maar ook wat de grenzen aan ondersteuning voor een leerling zijn. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. Het ondersteuningsteam geeft advies voor een passend begeleidingstraject.

Ondersteuningsteam

Mentoren en vakdocenten volgen het welbevinden van de leerling. Daarbij worden zij ondersteund door het ondersteuningsteam OAT (OndersteuningsAdviesTeam). Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor advies terecht bij het OAT. Voor een bespreking met het OAT zal er altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd van ouder(s)/verzorger(s). Het OAT kan een begeleidingstraject binnen of buiten de school adviseren.

Het OAT komt een keer in de twee weken bij elkaar en dan zitten de volgende “deskundigen” met elkaar aan tafel:

  • ondersteuningscoördinatoren havo/vwo en vmbo, GZ-psychologe van BCO,
  • gezinscoach gemeente Horst aan de Maas, GZ-psychologe van de Mutsaersstichting,
  • ambtenaar leerplicht gemeente Horst aan de Maas, schoolarts, mentor en/of teamleider.

Remedial teaching

Leerlingen met een dyslexieverklaring of leerlingen met aangetoonde problemen op het gebied van taal/ lezen/ spelling kunnen gebruikmaken van de begeleiding van een remedial teacher/ dyslexiespecialist. De primaire doelstelling van de begeleiding is dat de leerling leert omgaan met zijn/haar problematiek. Daarnaast krijgt de leerling een faciliteitenkaart, die de hele schoolloopbaan geldig blijft.

In de brugklas krijgen leerlingen met bovengenoemde problematiek wekelijks begeleiding van de remedial teacher/dyslexiespecialist. Deze begeleiding vindt in principe tot de kerstvakantie plaats. Mevrouw. R. Janssen, mevrouw S. Hünen en mevrouw J. de Clerck zijn de specialisten op dit gebied. 

Faalangstreductietraining

Deze training is voor leerlingen die bang zijn om fouten te maken. Dit kan een rol spelen in de sociale omgang en ook bij het leveren van prestaties zoals het maken van toetsen. Gedurende het schooljaar zullen er drie cursussen worden verzorgd door mevrouw T. Beunen. Een schooljaar kent dus ook drie momenten waarop leerlingen op indicatie van de mentor en/of het OAT kunnen deelnemen aan deze training.